Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4413:

alpha,4413
Augoustos: ho Kaisar, anepsios Iouliou Kaisaros: aph' hou kai ho men Augoustos epikekletai. augousta de legontai ta timia kai megala kai episema. ep' autou gar ho kurios Iesous Christos, ho theos kai soter hemon, ten sarka aneilephen ek tes hagias theotokou kai aeiparthenou Marias. hoti Augousteion eklethe, dioti tei e# tou Oktobriou menos hoi rhegeonarchai kai sebastophoroi echoreuon en toi Augousteioi, hoion en toi opsopolioi, eis timen Tiberiou: ton de toiouton topon houtos ekalesan apo tou Augoustos. estese de kai ho megas Konstantinos eis to askepon tes daphnes stelen tes heautou metros, ex hes onomase ton topon Augousteion. Augousteion, hoper legetai opsopolion kai zetei en toi Ioustinianos. hoti Augoustou Kaisaros apothanontos, Tiberios kai Drousos proegounto tou penthous tou nekrou pantelos me haptomenoi: ou gar exon tois monarchousin. tas de diathekas hai Hestiades eichon, has dietheto. hoti Augoustos Kaisar thusiasas ereto ten Puthian, tis met' auton basileusei: kai eipe: pais Hebraios keletai me, theois makaressin anasson, tonde domon prolipein kai aoidon authis hikesthai. loipon apithi sigon ek bomon hemeteron. kai exelthon ek tou manteiou ho Augoustos estesen en toi Kapitolioi bomon, en hoi epegrapse Rhomaikois grammasin: ho bomos houtos esti tou protogonou theou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search