Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4412:

alpha,4412
Augoustos Kaisar: ho kai Sebastos kai Oktabianos epikletheis, Peri tou idiou biou kai ton praxeon biblia ig#, kai tragoidian Aiantos te kai Achilleos. hoti Augoustos Kaisar doxan autoi pantas tous oiketoras Rhomaion kata prosopon arithmei, boulomenos gnonai poson esti plethos. kai heuriskontai hoi ten Rhomaion oikountes ui# muriades kai #22aiz# andres.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search