Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4402:

alpha,4402
Aoidos: ho meloidos. kai ho poietes. hoti to ton aoidon genos sophron en to palaion kai philosophon diathesin echon. Agamemnon gar tei Klutaimnestrai sophronistera touton aphiesin: hos proton aretas gunaikon dierchomenos eneballe tina philotimian eis kalokagathian, eita diatriben parechon hedeian apeplana ten dianoian phaulon ennoion: dioper Aigisthos ou proteron diephtheire ten gunaika prin ton aoidon apokteinai. ho de Demodokos aidei ten Aphrodites kai Areos sunousian, ou dia to hedu kai to apodechesthai touto to pathos, all' apotrepon autous paranomon orexeon, eidos en trupheroi bioi tethrammenous aiei gar autoi dais te phile, kitharis, homoiotata tois tropois auton ta pros anapausin pheron. kai ton Phemion poiei aidonta pros ten boulen auton. kai hai Seirenes de aidousi toi Odussei ta malista auton terpsonta kai ta oikeia tei philotimiai autou kai polumatheiai. legousi de, hoti pas ho tes oides katakousas terpsamenos neitai kai pleiona eidos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search