Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4398:

alpha,4398
Atuphia: tapeinophrosune. kai Atuphon en Phaidroi to ablabes: epei to tuphon blaptei. kai epitethummenon homoios: to gar thupsai, epikausai. kai thumalopes, hoi apoleleimmenoi tes thupseos anthrakes, hoi hemikautoi. kai Atuphou moiras, tes ablabous hupo tuphou. atuphon phasin einai ton sophon. isos gar echein pros te to endoxon kai adoxon. einai de kai allon atuphon, kata ton eikaion tetagmenon, ho esti phaulon. hoi de eirenaios estalmenoi aneu doruphoron agontes ten hierourgian hekon atuphotata ekeinoi. Ailianos phesi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search