Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4382:

alpha,4382
Atrea: kai katholou tas apo ton eis eus sumphonoi paralegomenon aitiatikas mekunousi, tas de katharas tou eu sunairousi: Choa kai Melia kai Sounia. Iones de sustellousi tas proteras, Atrea kai Pelea bracheos legontes: dio kai para tois tragikois ouk anankaion ekteinein, ei me metron anankazei. kai tas apo ton eis es homoios. to gar sustellein Iakon. Aristophanes Georgois, kachetas kai Megakleas kai malakous.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search