Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4378:

alpha,4378
Atrakton: belos metaphorikos. Sophokles: pros de toutois, ho moi baloi neurospades atraktos, autos an talas eiluomen dustenos exelkon poda. kai Prokopios: tinos ton en tais epalxesin amunomenon eustochotata aphientos ton atrakton aneiretai blabeis. kai Menandros: ho de epetoxazeto kata tou barbarou, kai mala eustochotata to keras ekteinas aphiesi ton atrakton kata tou Koch. kai en Epigrammasi: thermon d' epi thermoi iallei atrakton. Atraktos kai to gunaikeion ergaleion. arachnaioio mitou poludinea latrin atrakton, dolichas ouk ater alakatas. kai authis: kai daktulotripton atrakton, spondulodinetoi nemati nechomenon. kai authis: ton te karebareonta, poluroibeton atrakton, klostera streptas eudromon harpedonas.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search