Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4374:

alpha,4374
Atopias pleon pragma: anti tou thaumatos. deleasantos auton es touto atopias elthein Chosroou. anti tou alogias, aboulias. kai authis: thaumasai an tis ten atopian tou andros, hos ge choris allon tetolmeke kai tauta legein. kai authis: epei de anephane hudor, exisou toi me heurethenti archen hupo atopias en. toutesti kakias. kai Atopon anti tou alogon, thaumasion, paradoxon, xenon, kakon, mochtheron: kai ho me echei topon. kai to anupomoneton, hoion ho me esti topasai. Aristophanes: atopos d' enkeitai moi tis pothos, hos me diaknaisas echei. kai authis: atopian hupotopasas tina.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search