Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4361:

alpha,4361
Attikos: episkopos Konstantinoupoleos meta Arsakion, ton apo tou Chrusostomou epitropeusanta, to men genos en ek Sebasteias tes Armenias: ek neou de philosophein epaideuthe hupo monachou tes Makedoniou haireseos. hoi de tote en philosophiai diaprepontes ana ten Sebasteian ek tes Eustathiou diatribes esan: hon episkopon kai hegemona ton enthade ariston monachon egnomen. ede de eis andras telon pros ten katholiken ekklesian metetheto. phusei de mallon e mathesei phronimos on egeneto ton prakteon epebolos, epibouleuein te kai pros epiboulas antischein hikanos, to de ethos epagogos hos pollois kecharismenos einai, metrios de pros tous ep' ekklesias logous, hos mete graphes axious nomizesthai tois akroatais, mete paideias pantelos amoirous. emmeles gar on, ei pei kairon ege, tous par' Hellesin eudokimotatous sungrapheas eskeito: kai toi dokein idiotes einai, peri touton dialegomenos kai tous epistemonas pollakis elanthanen. elegeto de pros tous homodoxous spoudaios einai, tois de heterodoxois phoberos: kai rhaidios men autois, henika bouloito, deos empoiein, authis de metaballomenos praos phainesthai. kai touton men toionde genesthai phasin. houtos ho Attikos meta to pepaideusthai eulabes te kai phronimos en: dio kai tas ekklesias ep' autou sunebe eis mega epidounai. ou gar monon tous oikeious tes pisteos sunekrotei, alla kai tous hairesiotas tei phronesei kateplette: kai skullein men autous oudamos heireito, phobon de palin epraunen. alla men oute logon emelei, eponei gar peri ta ton palaion anagnosmata, dianuktereuon en autois: dio kai ouk exephoneito para ton philosophon sophiston. en de tois entunchanousi charieis kai epagogos, kai tois lupoumenois sunestugnaze, kai kata ton Apostolon, tois pasi ta panta egineto. kai presbutes men on ekmathon hous kai eponei logous ep' ekklesias edidaske: meta de tauta sun tei philoponiai kai parresian ktesamenos ex autoschediou kai panegurikotata edidaske, kai chairein tei grammatikei phrasas epi ton asketikon etrape bion. ou men toioutoi esan hoi logoi hos para ton akroaton spoudazesthai e graphei paradidosthai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search