Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4329:

alpha,4329
Atenktos anthropos paregoremasin: ho me brechomenos mete prosiemenos paramuthian, alla skleros on hos he petra e allo ti ton skleron, hos mede hupo hudatos brechesthai. Sophokles: all' hod' atenktos kai ateleutetos phaneis. anti tou asumpathes, adakrutos. tengein gar to brechein. ateleutetos de dusaxiotos, dusparakletos, ameilichos. kai authis: ho de Markos atenktos on kai sterros, hoios hapasi tois aniarois antechein, oicheto pheromenos hupo ton pathon epi to anthropinon. kai authis: lithous ton podon exartesantes erripsan eis to pelagos atenktos kai apheidos. Atenktois, tois mete dakrusi mete hidrosin abrochois. Ailianos: oikton ge men kai dakrua embalousai pantas, hos kai tous atenktous te kai ateramonas tenxai. kai Atenktos, eschatos. kai ta men prota hiereiai epeironto auton praunein kai antechein tes hormes. biaios de kai atenktos diakeimenou, ton men aporreton kai ha me idein loion en, touton ouk ekoinonoun hoi: ton de proton kai ex hon oute tois theasamenois oute tois deixasin emelle ti apantesesthai deinon, pareichon hoi blepein tauta. kai authis: hikana peithein kai dusopein tas psuchas ton me pantapasin atenktous kai ateramonas tautas echonton. Ailianos: en de atenktos hode ho pais kai ameiliktos, kai hoi epetatten epipona kai kindunon echomena ton eschaton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search