Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4316:

alpha,4316
Attalos: basileus, adelphos Eumenous: hoi allo ouden ephodion huperxe pros basileian ton ektos, ploutos de monon, hos meta nou men kai tolmes cheirizomenos alethos megalen parechetai chreian pros pasan epibolen, aneu de ton proeiremenon tois pleistois kakon paraitios pephuke ginesthai kai sullebden apoleias. kai gar phthonous gennai kai epiboulas kai pros diaphthoran somatos kai psuches megalas echei rhopas. oligai de tines eisi psuchai, hai tauta dunamenai diotheisthai tei tou ploutou dunamei. ho de pros ouden allo epebaleto chresasthai tois choregiois all' e pros basiliken anaktesin, hou meizon oude kallion ouden hoion te estin eipein: hos ten archen enestesato tes proeiremenes epiboles ou monon dia tes eis tous philous euergesias kai charitos, alla kai dia ton kata polemon ergon. basileusas gar kai biosas ete b# pros tois o#, touton de basileusas m# kai d#, sophronestata men ebiose kai semnotata pros gunaika kai tekna, diephulaxe de ten pros pantas summachous kai philous pistin, enapethane de en autois tois kallistois ergois. kai houtos hermosato ten archen, hos paisi paidon astasiaston paradothenai ten basileian. houtos ho Attalos paralabon ten exousian proton exenenke deigma tes hautou proaireseos kai praxeos ten Ariarathou katagogen epi ten basileian. hoti Attalos, ho Apollonias aner, basileus Asias, metallattei ton bion, plerotheises ep' autoi tes Puthias, hetis chresteriazomene Attaloi toi megaloi ephe: tharsei, Taurokeros, hexeis basileida timen, kai paidon paides, touton ge men ouketi paides.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search