Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4309:

alpha,4309
Atalante: Akastou gune, hetis Peleos erastheisa logous huper mixeos eispherei, anainomenou de deisasa, me min kateipoi pros ton andra, hupophthasasa auton prosdiaballei ton andra, hos eunethenai hoi ethelonta. ho de lochon hupheisas epebouleuse Pelei. kai hos aisthomenos es polemon kateste pros auton, epikalesamenos boethous tous te Tundaridas kai Iasona, echthron onta ekeinoi, philos autos on dia to sumplous en tei Argoi gegonenai: kai ten te Iolkon hairei kai ten Akastou gunaika sphattei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search