Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4304:

alpha,4304
Atta: d# semainei. anti men tou hosa e hatina para Antiphonti, anti de tou tina e poia tina para Demosthenei en Philippikois. eniachou de parelkei to atta. en de toi Parapresbeias Demosthenes epi tou hosa elabe ten lexin: ton de komikon tis to atta epi arithmou etaxen, heteros de epi chronou. Atta, tina e hatina, e paraplesia oliga. Antiphon toi hatta kechretai anti tou hatina en tei Apologiai tou Murrou. ou gar ego epeponthein tauta, hatta nun pepontha hupo toutou. kai authis: hoi gar anthropoi, hatta an horosi tei opsei, pistotera hegountai e hois eis aphanes hekei ho elenchos tes aletheias. Damaskios: ho de Isidoros emeleta atta ton poietikon, ouch hoson dunameos, all' hoson orexeos eichen. eiche de ep' elachiston tes pros auta sumpatheias, hate ouch haptomena tes psuches, alla mechri phantasias kai glottes histamena. to ate epi epirrematos psiloutai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search