Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4293:

alpha,4293
Asphadastoi: askaristoi, spasmon me echonti. anti tou suntomos. hopos kairias pleges genomenes me prosgenesthai spasmon mede pollen en toi thanatoi diatriben. sphadazein legetai to spasthai kai sphakelizein. Sophokles: pompaion Hermen chthonion, eu me koimisai xun asphadastoi kai tachei pedemati, pleuran diarrexanta toide phasganoi. paradedomenon de kath' historian, hoti kata to allo soma atrotos en ho Aias, kata de ten maschalen monen trotos dia to tei Herakleous leontei skepasanta touto to meros askepaston easai, dia to perikeisthai ekeise ton goruton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search