Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4290:

alpha,4290
Assurioi: houtoi eklethesan apo tinos gigantos onomati Surou, ex houper elabe ten eponumian he chora. apo de Assurion kai Suroi prosegoreuthesan. e apo Assour, tou huiou Sem, tou huiou Noe: hostis Assour ektise protos polin megalen ten metonomastheisan Nineui. hoi de Assurious phasi tous Persas. Assurioi: to ethnos. atremounton panton ouden empodon en auxethenai autous epi pleiston. meta de tauta polloi kai sunecheis polemoi genomenoi epanastaseis te heteron eph' heterous muriai kai polemoi pros allelous sunerragesan. tauta epi Kaisaros.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search