Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4289:

alpha,4289
Assurioi: arche palaia kai es tous muthikous anagomene chronous oligou tinos ekratese tes Asias merous. eita he Medike kathelousa ten Assurion chronon ou polun kateschen, alla kateluthe epi tes d# geneas. Persai de Medous katagonisamenoi chronou polloi pleon s1# emeinan epi tes arches. he de Makedonon dunasteia ten Person kathelousa, meta ten Alexandrou teleuten epi to cheiron erxato pheresthai kai epi ton diadochon aute kath' heauten exesthenesen hupo Rhomaion katalutheisa. tas gar Hellenikas dunameis ouk axion autais antiparexetazein. Athenaioi gar mones erxan tes paraliou duein deonta [2o#]2 ete: Lakedaimonioi de Peloponnesou kai tes alles Hellados kratountes hola l# ete epauthesan hupo Thebaion. he Rhomaion de polis hapases ges, hose me anembatos esti, e# kai m# pros tois ps# etesin eis hupatous Klaudion Nerona to deuteron kai Pisona Kalpourinon, ouden antipalon echousa.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search