Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4285:

alpha,4285
Asunthetotaton: Demosthenes en toi Parapresbeias epi ochlou tattei to onoma, anti tou apistotaton kai abebaiotaton kai pisteis dia to abebaion ou tithemenon. e anomologon kai asumphonon: homologiai gar hai sunthekai. e anti tou asunetotaton. Homeros de anti tou ho me dunatai tis sunienai, ti pote phronei. phesi gar: su de suntheo kai meu akouson.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search