Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4257:

alpha,4257
Astronomia: he ton astron dianome. protoi Babulonioi tauten epheuron dia Zoroastrou: meth' hon kai Ostanes: hoi epestesan tei ouraniai kinesei ta peri tous tiktomenous sumbainein: aph' hon Aiguptioi kai Hellenes edexanto kai tous gennomenous anapherousin eis ten ton asteron kinesin. kai Astrois tekmairesthai, epi ton makran kai eremon hodon poreuomenon kai astrois semeioumenon tas theseis ton patridon. kai Astroios, ho ek ton astron. hoti mageia kai astrologia apo Magousaion erxato. hoi gar toi Persai Magog hupo ton enchorion onomazontai. kai Magousaioi, hoi autoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search