Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4250:

alpha,4250
Astragalos: kurios to sunethes legomenon: kai ho spondulos tou trachelou, kai ho pettikos: kai botane de houtos kaleitai. Astragalos: kai hon etheasato Baltasar ho huios Nabouchodonosor en toi deipnoi anakeimenos katenanti tou toichou, hos astragalon cheiros anthropou, graphonta tei Hebraidi glottei, ha medeis edunato gnonai. metasteilamenos de ton Daniel parekalei hermeneusai autoi tauta. ho de eipen autoi: ton astragalon, hon eides, cheir esti theou zontos: kai egrapsen, hoti emetrese kai eplerose ten basileian sou. akousas oun ho Baltasar ethlibe, kai met' oligon hupo Dareiou tou Medou aneirethe. kai Astragalizo.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search