Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 425:

alpha,425
Adam: ho protos anthropos, ho cheiri theou plastheis kai kata ten eikona kai homoiosin morphotheis tou demiourgou te kai ktisantos, ho kai timetheis ten eis paradeison oikesin. houtos dikaios an protos kaloito sophos hos protoktiston agalma kai eikon ousa theographos, hos ton chariton holon huparchon anapleos kai panta kathara kai akibdela peripheron ta psuches te kai somatos aistheteria. marmarugai gar tines, hos eipein, ek tes ekeinou psuches apastraptousai kai theion ennoion te kai energeion plethousai kata pasan eisetrechon phusin eustochos kai anamartetos to oikeion hekastes pleonektema phthanousai. hos ou para anthropon edokimasthe ton tas kriseis pollakis episphalos poioumenon, alla para tou ton holon theou tou pasan gnosin kai krisin orthos poioumenou kai pro tou tas ennoias kinethenai para tes odinouses ta toiauta psuches kai apotiktouses noemata. kai hei phesin he graphe: epoiesen ho theos panta ta ktene kai ta theria kai ta herpeta kai peteina kai egagen auta pros ton Adam idein, ti kalesei auta. kai ho ekalesen Adam, touto onoma autoi. ti tes phones tautes kai marturias arideloteron; ti tes sophias tautes kai diagnoseos hupseloteron; ekalesen onomata ten phusin auten kai ten hupostasin hekastou zoiou hosper hupographomenos, ou meletesas, ou proskepsamenos, ouden ti propeponthos ton hosa metamanthanousin anthropoi. kai pollon kai anarithmon geneon paradramouson ouk ischusen oudeis hupallaxai kan tou tuchontos zoiou to onoma, oude tes ekeinou draxasthai megalonoias kai diagnoseos. mallon men oun menousin hapantes hoi kata pasan esparmenoi ten gen anthropoi tois ekeinou stoichountes ametathetois thespismasi. kai oude mechri touton este tou protogonou anthropou to huperballon en pasin axioma, alla kai spermaton kai phuton diaphoras rhizon te kai botanon dunameis, kai hosa eis antilepsin kai therapeian he phusis hekastoi prosarmottei ton zoion, diekrine te kai esaphesen. houtos kai ten gunaika protos idon ouch hosper ek stomatos anthropinou peri tautes ephthenxato, all' hos ek tinos theias omphes enechoumenos eustochos to poluumneton ekeino kai thaumaston apephoibase logion: touto nun ostoun ek ton osteon mou kai sarx ek tes sarkos mou. haute klethesetai gune, hoti ek tou andros autes elephthe. houtos toinun estin ho dokimasas hekasta kai pasi kanonas kai stathmas akribeis kai horous anantirretous enarmosamenos. toutou technai kai grammata, toutou epistemai logikai te kai alogoi, toutou propheteiai, hierourgiai kai katharismoi kai nomoi graptoi te kai agraphoi, toutou panta heuremata kai didagmata, kai hosai kata ton bion anankaiai chreiai te kai diaitai. houtos estin ho protos andrias, to theokleton agalma, aph' houper apeuthunontai pasai anthropon agalmatourgiai, kan pros to hetton mallon kai mallon ekpiptosin ekeinou tou makariou kai theoeidous apeikasmatos medemian echontos aphormen, hes an epilaboito ho met' ekeinon diaplattomenos e zoigraphoumenos, heos ho palamnaios kai apostates kai planos diabolos touton exekulisen ek tes oikeias hidruseos te kai staseos kai kata tou pranous eiase pheresthai pros barathrodeis tinas kai alampeis chorous kai mechri ton ameideton tou haidou keuthmonon engizontas. kanteuthen erxato phusis he ton anthropon paracharattesthai kai diakibdeleuesthai kai tupousthai tois tou turannou morphomasi te kai schemasin. enteuthen he nothos sophia tas aphormas elabe, tes theias drapeteusases kai pros ouranon anaptases, hothen to proteron en aphormesasa. hothen ho planos to tou theou spheterisamenos onoma eis polla katemerise, Kronous te kai Zenas kai Poseidonas heauton metakalon: kai to de panton anosiotaton, eis onomata thelea te kai asemna ten makarian kai arreton sunkataspasai phusin ho aliterios katetolmesen, eis te tas Rheas ekeinas kai Aphroditas kai Athenas kai eis allas murias kai allokotous alogon ideas te kai morphas, has ho kakias demiourgos kai ten apostasian nosesas epechrose te kai diecharaxen. enteuthen Aiguption ta peri Osirin kai Tuphona kai Isin mochthera diegemata kai Person magika manganeumata kai Brachmanon gumnosophistiai kai akairoi phantasiai kai he thaumazomene Skuthon rhesis kai ta Thraikon orgia kai hoi Phrugon auloi kai Korubantes. enteuthen he Chaldaion astronomia he sphalera te kai poluodunos. enteuthen he tou pseudous locheutria poiesis, he ton Hellenikon lerematon semnomuthia. enteuthen Orpheus te kai Homeros kai ho ton athemiton gonon zoigraphos Hesiodos. enteuthen he Thaletos doxa kai ho kleinos Puthagoras kai ho sophos Sokrates kai Platon, to tes Athenaion Akademias poluthruleton semnologema. enteuthen hoi Parmenidai kai Protagorai kai Zenones. enteuthen hai Stoai kai hoi Areioi pagoi kai Epikoureioi. enteuthen hoi tragoidon threnoi kai kopetoi kai ta komikon paignia kai tothasmata. enteuthen ta dolera tou Loxiou kai pseudegorou thespismata kai he loipe ton Hellenikon kompseumaton ereschelia kai terateia. kai hina me makron apoteino ton logon eis saprous te kai ododotas muthous enascholoumenos, pasan eis heauton ten ktisin ho planos emphortisamenos kai labon hupo cheira ton anthropon hos andrapodon kai dierchomenos ten hup' ouranon kai peripaton ten gen kai hos oa panta katechon, hos autos pou phesin alazoneuomenos, oieto dein ton heautou thronon thesein epano ton nephelon tou ouranou kai esesthai homoios toi Hupsistoi. all' ho tou theou monogenes huios kai logos ho proaionios oikteiras ton anthropon hos epatemenon hupo tou drakontos ek ton tou patros kolpon heauton ekenose kai sarkotheis ek pneumatos hagiou kai ek tes hagias parthenou kai theotokou Marias, kai dia tou timiou staurou kai tou pathous autou katabalon ton antipalon kai katabas eis ta katotata mere tes ges ekeithen heilkuse ton parapesonta protoplaston, apodous tei eikoni to proton kallos kai tei phusei to archaion axioma. kanteuthen ephanistai pasa he tou turannou dunasteia kai summorphia tou tes eusebeias photos diaugasantos pasei tei ktisei ton heliakon marmarugon telaugesteron. ek toutou tou photos he kata theon sophia palin dielampse kai glossas halieon estomose kai ton sophon didaskalous tous asophous eirgasato enteuthen ho tes brontes gonos, to: en archei en ho logos, ex ouranion nephelon apastrapsas ebrontese, kai pasan ten oikoumenen elamprune. kak toutou tou photos Paulos eis triton ouranon anapheretai kai theatai ta atheata kai ton arreton hupakouei logion kai diatrechei pasan ten gen hos ptenos kai aerios ton Iesoun euangelizomenos. enteuthen ho Petros ton Christon huion theou tou zontos onomase kai tas kleis tes ton ouranon pisteuetai basileias, hina anoigei men tois pistois, apokleiei de tois apistois ton theion anaktoron ten eisodon. enteuthen agelai marturon kataballousin eidola kai trechousin hetoimoi pros ton thanaton, hos stephanous tas plegas kai hos porphuras ta heauton haimata peripherontes hoi kallinikoi. esto goun ho protoplastos archegos toude tou grammatos, kata ge ton emon horon kai logon, hos potamos pege te kai thalatta kai rhiza kai kladoi kai horpekes kai pases huparchon tes anthropines phuseos aparche kai protoleion. hoti apo Adam heos tou kataklusmou ete #22bsmb#. apo de tou kataklusmou heos tes purgopoiias ete phke#. apo de tes purgopoiias heos tou Abraam uke#. apo de tou Abraam heos tes exodou ton huion Israel ex Aiguptou ul#. apo de tes exodou heos tes oikodomes tou Solomonteiou naou ete psnz#. apo de tes oikodomes tou naou heos tes aichmalosias tou Israel uke#. homou ete #22dop#. apo de tes aichmalosias heos Alexandrou basileos tie#. apo de Alexandrou heos Christou tou theou hemon tg#. homou ete #22eph#. apo de Christou heos tou megalou Konstantinou tie#. apo de Konstantinou mechri Michael huiou Theophilou phne#. homou ta panta ete #22#2toe#. apo de Michael heos Rhomanou huiou Konstantinou tou Porphurogennetou ete ... apo de tou Porphurogennetou heos tes teleutes Ioannou tou Tzimiske ete ... kai Adamiaios, apo Adam.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search