Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4235:

alpha,4235
Asteios: eusunetos, euprosopos, charieis, kalos, geloiodes. kai Asteioteroi, anti tou sunetoteroi. ho de kairon heuron toi asteioteroi dramati planesai ton epatekota. peri Euripidou phesin Aristophanes. kai Asteious, asteizomenous, politeuomenous. euphemoteron asteizesthai, to horaizesthai, gelotopoiein, hatina skoptein. kai Asteios, prepontos, phronimos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search