Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4222:

alpha,4222
Astarte: theos Sidonion, kai Chamos, theos Ammaniton, hois elatreuse Solomon: hos egageto gunaikas ex ethnon, hai esan sun tais Israelitisin heptakosiai kai pallakai triakosiai. ek touton pason egeneto autoi huios Rhoboam, ex allophulon, anaxios tes arches. ou gar he polugamia ten euteknian poiei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search