Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4218:

alpha,4218
Astathmeton: to adelon te kai astathmeton tes tuches ouch huphoromenoi. kai Astathmetos, anisos, astatos. kai de kai ten allen areten astathmetos, hos eipein, ho anthropos houtos en. hoi de epetolmesan tei thalattei dia ten ananken, to teos astathmeton stoicheion hegoumenoi tes ges pistoteron esesthai sphisin en tei biai tei tote. kai to poietikon eipein, essetai emar hotan pot' ololei Ilios hire. kai touto eipein to ton anthropon astathmeton einai logizomenos. kai Astathmetotaton, peri hou oudeis an dunaito tekmerasthai oude stathmesasthai, ti pote dianoeitai, e ti praxai. Demosthenes en toi Parapresbeias.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search