Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4177:

alpha,4177
Askos en pachnei: ho Dabid legei, hoti egenethen hos askos en pachnei. ho askos thermainomenos chaunoutai kai phusomenos exogkoutai, en de tei pachnei sklerunetai kai pegnutai. houto kai tou somatos he phusis chaunoutai men tei truphei kai exonkoutai, tei de asketikei agogei tapeinoutai kai piezetai. kai toutou martus ho Paulos boon: all' hupopiezo mou to soma kai doulagogo, me pos allois keruxas autos adokimos genomai. toigartoi kai ho prophetes, epeide diokomenos hupo tou Saoul kreitton en ton pathon, eirenes de apolausas tois apo tes truphes eblabe skirtemasi, tapeinosas to soma ton theion nomon ten mnemen aneneosato. kai Askos Ktesiphontos: Aristophanes: kata ta patria tous choas pinein hupo tes salpingos: hos d' an ekpiei protistos, askon Ktesiphontos lepsetai. en gar tais Choais agon en peri tou ekpiein proton tina choa, kai ho nikon estepheto phullinoi stephanoi kai askon oinou elambane. pros salpingas de epinon. ho de Ktesiphon hos pachus kai progastor eskopteto. etitheto de askos pephusemenos en tei ton Choon heortei, eph' hou tous pinontas pros agonas hestanai, ton propionta de hos nikesanta lambanein askon. epinon de metron ti hoion choa. kai Askophorein. en tais Dionusiakais pompais, ta men hupo ton aston epratteto, ta de tois metoikois poiein hupo ton nomothetesanton prosetetakto. hoi men oun metoikoi chitonas eneduonto chroma echontas phoinikoun kai skaphos epheron: hothen skaphephoroi prosegoreuonto. hoi de astoi estheta eichon, hen eboulonto, kai askous ep' omon epheron: hothen askophoroi ekalounto. kai paroimia: Askoi mormoluttesthai, epi ton eike kai diakenes dedittomenon. kai Askoliazon: heorten hoi Athenaioi egon ta Skolia, en hei hellonto tois askois eis timen tou Dionusou. dokei de echthron einai tei ampeloi to zoion. amelei goun kai epigramma phainetai pros ten aiga houtos echon: ken me phageis epi rhizan, homos d' eti karpophoreso, hosson epileipsai soi, trage, thuomenoi. Askoliaze de anti tou hallou: kurios askoliazein elegon to epi ton askon hallesthai heneka tou gelotopoiein. en mesoi de tou theatrou etithento askous pephusemenous kai alelimmenous, eis hous enallomenoi olisthainon: kathaper Euboulos en Damaliai phesin houtos: kai pros ge toutois askon es meson katathentes enallesthe kai kanchazete epi tois katarreousin apo keleusmatos. kai Askoliazontes, eph' henos podos ephallomenoi, husteroumenoi ton kata phusin. ho de emoi dokein, hormei tei para tou Asklepiou es ton despoten askoliazon thateron ton podon erchetai, kai orthrion aidomenou tou paianos toi Asklepioi heauton apophainei ton choreuton, hena kai en taxei stas hosper oun para tinos labon chorodektou ten stasin, hos hoios te en sunaidein epeirato toi ornitheioi melei. kai Askoliasmos homoios, to eph' henos podos bainein. hoti hoi askoi halsi smechomenoi beltiones ginontai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search