Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4175:

alpha,4175
Askon derein: epi ton kath' huperbolen epangellomenon prattein ti. to derma mou eis askon ekdermatizein. huper tou pisteuthenai auton emmenein tois hupokeimenois, prosetheke pleon e ekeinoi epetaxan kai legei kataphronein ekderomenou tou dermatos. ho gar ta meizo epangellomenos hupomenein eucheros an ta hettona hupenenkoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search