Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4174:

alpha,4174
Asklepiodotos: houtos ek paidon euthus homologeito oxutatos kai polumathestatos einai ton helikioton, hoste kai polupragmonon ouden epaueto peri hekastou ton parapiptonton, hon he te he phusis apergazetai thaumasion kai techne hekaste parechetai demiourgematon. en goun oligoi chronoi pantapasi katanenoekei ton te baphikon chromaton tas mixeis hapasas kai ton peri estheta kosmoumenon bammaton pantodapon, eti de ton xulon tas murias diaphorotetas, hopos auton hai ines echousin euthutetos peri kai diaplokes. alla mentoi lithon kai botanon hai poikilai dunameis te kai ideai, ton te en posi keimenon kai ton spaniotaton, anezetounto kai heuriskonto pasei mechanei. ochlon de pareicheto polun tois peri hekasta diatribousi parakathemenos te suchna kai peri hekastou aneroton es to akribestaton. ten de peri phuton historian epi meizonos egapa times, kai eti mallon ten peri zoion, ta te enonta dia tes opseos anakrinon kai ta me dunata dia tes akoes exetazon epi to makrotaton, hosa te tois presbutais anagegraptai peri touton analegomenos. en de Alexandreus to genos. touton oun epistamai dia peiras suchnes eu mala ten te agathoeide proairesin probeblemenon kai tou patros ou polu ti leipomenon kata ten eusebe prothumian kai ten pros to theion anagomenen elpida suntonon te kai erotiken: philosophounta mentoi huper ekeinon kai tei allei propaideiai kekosmemenon. toigaroun anethelen ep' autou he polis tes Aphrodites eis to hieroteron. ede de kai es tas huperorious apoikise ten aporreton themin, es te Alexandreian ten Osirazousan kai tes heo pollachei ten mageuousan. genomenos de pros toi semnoi kai eutrapelos hedisten pareicheto tois entunchanousi ten autou sundiaitesin. euphues de ek paidon gegonos achri geros polla suneisenenken eis ta hiera tes oikeias phuseos ekgona mechanemata, agalmata te diakosmon kai humnous prostitheis estin hois. oikonomikos de on kai georgikos, apothanontos autoi tou patros, apetise chrea polla. en chrematismoi de dikaioi katastas homos en dapanemasi megalois egeneto, tes te hieras heineka proaireseos kai tes alles politikes philotimias anankaias einai dokouses kai toi oikoi sunethous. hoste enankasthe kai autos husteron hupochreon ten ousian katalipein tais thugatrasi. tauta anagegraphtho moi charisia oliga anti pollon apodidonti. zetei en toi deisidaimonia.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search