Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4173:

alpha,4173
Asklepiades: Diotimou, Murleanos polis de esti Bithunias, he nun Apameia kaloumene, to de anothen genos en Nikaeus: grammatikos, mathetes Apolloniou. gegone de epi tou Attalou kai Eumenous ton en Pergamoi basileon. egrapse philosophon biblion diorthotika: epaideuse de kai eis Rhomen epi Pompeiou tou megalou kai en Alexandreiai epi tou tetartou Ptolemaiou neos dietripsen. egrapse polla. kai Asklepieion pharmakon kai Asklepeion pharmakon, Asklepeion de hieron. kai Asklepiadai, hoi iatroi, apo Asklepiou. houtos de para to askele kai epia phulattein ta somata. hoti Asklepios, ephoros tes iatrikes, Pausona kai Iron kan allon tina ton aporon iasaito. zetei en toi Pauson kai Iros. kai Ailianos: ho de athlios nosoi peripneumonian kalousin Asklepiadon paides auten piezomenos ta men prota edeito tes anthropon iatrikes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search