Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3977:

alpha,3977
Harmonian: to eu kai epistamenos einai ten neuran en tois kroumasi ton aismaton. hoti he harmonia epiginetai tois hermosmenois: dei gar einai tas chordas, eita toiosde epitathenai, kai houtos epigenesthai ten harmonian. ou machetai de tois hermosmenois, all' hepetai houtos echousa, hos an echei ta hermosmena. esti de harmonia sumphonia ton chordon. anarmostia de esti tou empsuchou somatos nosos kai astheneia kai aischos, hon to men asummetria esti ton stoicheion he nosos, to de ton homoioteron he astheneia, to de ton organikon to aischos. harmonia de esti logos ton michthenton e sunthesis. legetai de dichos. kata a# men logon he sunthesis ton somaton, hotan houtos paratethei, hos me dunasthai allon emblethenai metaxu lithon e ti ton sungenon bareon somaton. ek de touton metapheromen to tes harmonias onoma kai epi ton logon ton memigmenon, hoion en te tois kekramenois kai en tois kata mousiken. ton gar logon ton michthenton ton hemiolion e ton epitriton e tina allon legomen ek ton suntheton kata metaphoran harmonian. kata a# de logon he harmonia epi tes paratheseos legetai, epeide gnorimotera hemin estin. oute sunthesin oun oute mixin eulogon poiein ten psuchen. epi oun ton poietikon dei kai poias hules, egoun ousias. allos gar chalkos echei kai allos sideros kai allos molubdos kai xulon. dio kai ta opsobapha eiothasin ek diaphorou kataskeuazein hules, hina tei diaphorai ton apecheseon ten harmonian apotelesosin. he gar harmonia polumigeon esti kai dicha phroneonton henosis. dio kai adunaton henos ontos genesthai psophon. harmoniai de legontai kai ta sumpessomena ton krabbaton mere. ton harmonion diachaskouson. tropikos de ta poiemata. Aristophanes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search