Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3970:

alpha,3970
Harmatos: hoti Basiliskos ho basileus, epeiper hos sungenei toi Harmatoi adeos epetrepen entunchanein Zenonidi tei basilidi, tribomenes sphisi tes homilias kai tou kallous auton ouk euparodeutou ontos, ampho allelon ektopos eron. rhipseis oun ommaton ep' allelous eginonto kai parekstrophai sunecheis prosopon kai meidiamaton metadoseis: ponos te meta tauta erotos hup' opsin stegomenou. epei de koinosamenoi to pathos Daniel eunouchoi kai Mariai maiai iasanto touto molis tei tes mixeos iatreiai, Zenonis Basiliskon dia thopeias ege tou ton erasten echein en tei politeiai ta proteia. horon de Theodorichos timomenon ek panton Harmaton eschallen hos pareudokimoumenos ek neou trichon monon kai tes alles phrontizontos somaskias. ho d' Harmatos ek te phoras chrematon kai times apletou tuphotheis oudena autou oieto dioisein ep' andreiai. kai tosouton autou hede he ale ekratei, hos skeuen analambanein Achilleos, houto te peribainein es hippon kai kata ton hippodromon phruattesthai tou oikou. exeire de touton pleio pros toiauten doxan mainesthai to hupo demou surphakos en euphemiais anakaleisthai Purron: hos ei men houtos eboa dia to eruthroprosopon einai, elegen eikota, ei d' hos pros epainon andreias, ethelgen hos neon. ou gar heroas eballen hos Purros, alla gunaimanes en hos Paris.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search