Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3968:

alpha,3968
Harmatios: houtos megiston ischuse para tei Zenonidi tei basilissei kai autoi Basiliskoi. esphage de hupo Zenonos tou basileos, kai huperesthesan hoi politai tei toutou sphagei. epi gar Leontos pros tous stasiazontas hosous laboi ton Thraikon tas cheiras ektemnon apepempen. Onooulphos de auton diechresato, hontina ho Harmatios peneta kai arti ek barbaron hekonta proslabon philophronos to men proton kometa epoiesen, epeita kai strategon Illurion, kai eis hestiasin echein polun arguron pareschen. antedoke de toutoi ten barbariken apistian meta cheiros miaiphonou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search