Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3958:

alpha,3958
Arktos e Brauroniois: arkteuomenai gunaikes tei Artemidi heorten eteloun, krokoton emphiesmenai, oute presbutides i# eton, oute elattous e#, apomeilissomenai ten theon: epeide arktos agria epiphoitosa dietriben en toi demoi Phlauidon: kai hemerotheisan auten tois anthropois suntrophon genesthai. parthenon de tina prospaizein autei kai aselgainouses tes paidiskes paroxunthenai ten arkton kai kataxesai tes parthenou: eph' hoi orgisthentas tous adelphous autes katakontisai ten arkton, kai dia touto loimode noson tois Athenaiois empesein. chresteriazomenois de tois Athenaiois eipe lusin ton kakon esesthai, ei tes teleutesases arktou poinas arkteuein tas heauton parthenous anankasousi. kai epsephisanto hoi Athenaioi me proteron sunoikizesthai andri parthenon, ei me arkteuseie tei theoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search