Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3946:

alpha,3946
Arkadas mimoumenoi: epi ton heterois ponounton. hoi gar Arkades machimotatoi Hellenon genomenoi idiai men oudena enikesan, heterois de summachountes pollous. tautei de tei paroimiai kechretai Platon en Peisandroi. dia gar to tas komoidias autos poion allois parechein dia penian, Arkadas mimeisthai ephe. Arkas oun, Arkados, Arkadi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search