Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3940:

alpha,3940
Ariphrades: houtos loidoreitai aei gunaixi sunon. kitharoidos de en. Aristophanes: Ariphrades esti men poneros. alla touto men kai bouletai: esti d' ou monon poneros, ou gar oud' an eisthomen, oude pamponeros, alla kai prosexeureke ti. ten gar autou glottan aischrais eidon. toutesti to aidoion tou anthropou kai to sperma. Ariphrades de, Polumnestos kai Oionichos arretopoioi. kai Polumnesteia kai aute komoideitai ep' aischroteti. ei tis oun toiouton andra me sphodra phulattetai, me pot' ek tou autou meth' hemon pietai poteriou. kai authis: Ariphrades, pausai leron.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search