Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3930:

alpha,3930
Aristoteles: Timaios phesi kata Aristotelous einai auton euchere, thrasun, propete: all' ou sophisten opsimathe, miseton huparchonta, kai to polutimeton iatreion apokekleikota, kai pros pasan aulen kai skenen empepedekota. pros de gastrimargon, opsartuten, epi stoma pheromenon en pasi. dokei de moi ta toiauta molis anthropos agurtes kai propetes epi dikasteriou rhipsologon anektos phanenai. hoti Aristoteles tes phuseos grammateus en, ton kalamon apobrechon eis noun: hon ouden isos echren ton chresimon, ei kai technikoteron esti kai perittoteron exeirgasmenon, paraiteisthai. kai Aristoteleios logos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search