Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3929:

alpha,3929
Aristoteles: huios Nikomachou kai Phaistiados: ho de Nikomachos iatros en tou ton Asklepiadon genous, apo Nikomachou tou Machaonos. ek Stageiron, poleos tes Thraikes, philosophos, mathetes Platonos, traulos ten phonen. kai adelphous men eschen Arimneston kai Arimnesten, thugatera de apo Puthiados, tes thugatros Hermeiou tou eunouchou: hos kai thladias on auten espeire. gemamene de trisin he Aristotelous thugater teknosasa proeteleutesen Aristotelous tou patros. esche de kai huion Nikomachon ex Herpullidos pallakes, hen egageto meta Puthiada par' Hermeiou tou eunouchou: hostis en archon Atarneos, chora de haute Troiados, Euboulou de tou Bithunou doulos gegonos elabe: kai autou Hermeiou paidika genomenou Aristotelous. erxe de ete ig# tes Peripatetikes kletheises philosophias dia to en peripatoi etoi kepoi didaxai anachoresanta tes Akademias, en hei Platon edidaxen. egennethe de en tei #4th# Olumpiadi kai apethanen akoniton pion en Chalkidi, dioti ekaleito pros euthunas, epeide egrapse paiana eis Hermeian ton eunouchon: hoi de phasi nosoi auton teleutesai biosanta ete o#.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search