Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3927:

alpha,3927
Aristoxenos: huios Mnesiou, tou kai Spintharou, mousikou, apo Tarantos tes Italias. diatripsas de en Mantineiai philosophos gegone kai mousikei epithemenos ouk estochesen, akoustes tou te patros kai Lamprou tou Eruthraiou, eita Xenophilou tou Puthagoreiou kai telos Aristotelous: eis hon apothanonta hubrise, dioti katelipe tes scholes diadochon Theophraston, autou doxan megalen en tois akroatais tois Aristotelous echontos. gegone de epi ton Alexandrou kai ton metepeita chronon: hos einai apo tes ria# Olumpiados, sunchronos Dikaiarchoi toi Messenioi. sunetaxato de mousika te kai philosopha, kai historias kai pantos eidous paideias: kai arithmou autou ta biblia eis ung#.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search