Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3925:

alpha,3925
Aristonikos: ho tou Ptolemaiou tou basileos Aiguptou eunouchos men en, ek paidiou d' egegonei suntrophos toi basilei. tes d' helikias probainouses androdesteran eichen e kat' eunouchon tolman kai proairesin. kai gar phusei stratiotikos en kai ten pleisten diatriben epoieito en toutois kai peri tauta. paraplesios kai kata tas enteuxeis hikanos huperche kai ton koinon noun eichen, ho spanion esti. pros de toutois pros euergesian anthropon epephukei kalos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search