Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3913:

alpha,3913
Aristogeiton: Skudimou, sukophantes. toutou ho pater ophlesas toi demosioi teleutai en toi desmoterioi. kai autos Aristogeiton meta tauta hos kleronomos tou ophlematos edethe. he de meter eprathe hupo tou demou. en de toi desmoterioi klepsas grammateion kategnosthe hupo ton desmoton, kai ten rhina, hou to grammateion eklepsen, ephage. kai Zobian hupodexamenen auton phugonta, axiousan eu pathein, hote ischuen, epi to tou metoikiou poleterion egage, kai ten adelphen ep' exagogei pepraken. Huperiden de egrapsato paranomon epi toi meta Chaironeian psephismati kai ouch heilen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search