Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3912:

alpha,3912
Aristogeiton: Kudimachou e Lusimachou, Athenaios, rhetor, metros de apeleutherikes: hostis epekaleito kuon dia ten anaideian autou. ephoneuthe de hupo Athenaion, logous poiesas, Apologian pros Demosthenen ton strategon, Pros Lukourgon, Kata Timotheou, Kata Timarchou, Kata Huperidou, Kata Thrasullou, Orphanikon. zetei peri toude tou Aristogeitonos, mepote estin houtos ho Harmodiou hetairos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search