Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3909:

alpha,3909
Aristippos: Sokratous homiletes, en pasi ten hedonen aspasamenos kai epicharis. legetai de hoti kai tou paidos autoi pherontos argurion kai achthomenou toi barei, to baroun apobale, ephe. epibouleuomenos de en ploi di' ha epegeto, eis ten thalattan exebalen auta. he gar touton, ephe, apoleia eme soteria. epeskopte d' Antisthenen aei dia ten struphnoteta. kai pros Dionusion ton Sikelias turannon elthon kai pinon enika kai orcheseos tois allois katerxen, endus estheta halourge. Platon de proskomizomenes autoi tes stoles, eipen Euripidou iambika: ouk an dunaimen thelun endunai stolen, arren pephukos kai genous ex arrenos. Aristippos de dexamenos kai gelasas eipe tou autou poietou: kai gar en bakcheumasin ho nous ho sophron ou diaphtharesetai. huper philou de axion kai me tunchanon, ton podon hepsato kai epeise: kai ou tautes ego tes kolakeias aitios, eipen, alla Dionusios, ho en gonasi tas akoas echon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search