Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3908:

alpha,3908
Aristippos: Aritadou, apo Kurenes, philosophos, Sokratous akoustes: aph' houper he Kurenaike kletheisa hairesis erxato. protos de ton Sokratikon misthous epraxato. Xenophonti de eiche dusmenos, kai en hikanos harmosasthai kai chronoi kai topoi. kai ton men paronton apelaue kai hedonen metedioke, ponoi de apolausin oudemian ethera ton ou paronton. hothen Diogenes basilikon kuna auton ekalei. apophthegmata de autou pleista kai arista. diekouse de autou he thugater Arete, aph' hes ho pais autes ho neos Aristippos, hos eklethe Metrodidaktos, hou Theodoros, ho Atheos epikletheis, eita Theos: tou de Antipatros, tou de Epitimedes ho Kurenaios, tou de Paraibates, tou de Hegesias ho Peisithanatos, tou de Annikeris, ho Platona lutrosamenos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search