Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3903:

alpha,3903
Aristeides: ho Lusimachou, penes on dia ton tropon aneu horkon episteueto. kai Kalliou pote krinomenou parelthon eipen, emoi ton andra charisasthe: kai etuche. tou de chrusion antipempsantos, pareitesato eipon: ho men Kalliou bios tes Aristeidou chreizei penias, he de Aristeidou penia kataphronei tou Kalliou ploutou. houtos Themistoklei pote antepoliteusato. sumpresbeuon de autoi ten echthran, eipen, eso ton horion aphomen, homonoomen de huper tes poleos. houto de en dikaios, hos mellontos autou exostrakizesthai apo tes agroikias tis ostrakon autoi epididous egnoei de ton andra graphein exiou ton exostrakismon. tou de erotesantos, ti Aristeides auton lupoie: panu dikaios on, ephe. kai gelasas ho Aristeides egrapse psephon. ho autos dietripsen en Aiginei phugon. Xerxes de hos auton en tei phugei presbeusamenou kai trischilious dareikous, hote epeiei ten Hellada, didontos, ouden epistrephesthai ephe tou Persikou ploutou, toiautei chromenos diaitei. etuche de ouk epimele ton arton prospheromenos. Aristeides kai Miltiadei malista eoikei. hekateros touton aristos egeneto, Aristeides men dikaios, ho de Miltiades en Marathoni estrategese. tou de en Marathoni polemou memnetai, dioti ta men alla katorthomata koinei pasa he Hellas pepoietai, tou de en Marathoni monoi hoi Athenaioi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search