Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3902:

alpha,3902
Aristeides: Adrianeus, sophistes Adrianoi de polis Musias, tes nun Bithunias, Polemonos tou Smurnaiou rhetoros mathetes, huios Eudaimonos, philosophou te kai hiereos genomenou tou en tei patridi autou hierou tou Dios. hoi de Eudaimona ton patera autou graphousin. ekroasato de Herodou kata tas Athenas kai en Pergamoi Aristokleous, gegonos epi te Antoninou tou Kaisaros kai diateinas mechri Komodou. ton de logon autou par' oudeni peras heuroi tis an, allos de allois epiteuchthentas.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search