Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3898:

alpha,3898
Aristaios: heis ton Giganton, hos periesothe. Aristeus de, Aristeos. kai Aristion hosautos. esti de Samios men e Plataieus, ek meirakulliou de hetairos Demosthenous: epemphthe de hup' autou pros Hephaistiona heneka diallagon. mnemoneuei autou Huperides en toi kata Demosthenous. hoti en toi orei tes Sikelias, toi legomenoi Aitnei, Aristaion monon ton Giganta perisothenai phasi: kai oute pur ouranion ep' auton elthen, oute Aitne piezei auton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search