Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3897:

alpha,3897
Aristainos: Philopoimen kai Aristainos hoi Achaioi sunebesan ou ten phusin mian schein, oute ten hairesin tes politeias. en gar ho men Philopoimen eu pephukos pros tas polemikas chreias kai kata soma kai kata psuchen, ho d' heteros pros ta politika kai logika ton diaboulion. tei d' hairesei kata ten politeian touto diepheron allelon. tes gar Rhomaion huperoches ede tois Hellenikois pragmasin emplekomenes holoscheros, kata te tous Philippikous kai Antiochikous kairous Aristainetos ege ten agogen tes politeias houtos, hoste pan to prosphoron men Rhomaiois ex hetoimou poiein, enia de kai prin e prostaxai ekeinous. epeirato mentoige ton nomon echesthai dokein, kai ten toiauten epheilketo phantasian, eikon hopote touton antipiptoi tis prodelos tois hupo Rhomaion graphomenois. ho de Philopoimen, hosa men eie ton prokaloumenon akoloutha tois nomois kai tei summachiai, panta sunkateinei kai sunepratten aprophasistos, hosa de touton ektos epitattoien, ouch hoios t' en ethelontes sunupakouein, alla tas men archas ephe dein dikaion hegeisthai, meta de tauta palin axioun. ei de med' houto peithoien, telos hoion epimarturomenous eikein kai tote poiein to parangellomenon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search