Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3893:

alpha,3893
Aristarchos: Tegeates, ho ton tragoidion poietes, nosei tina noson: eita auton iatai ho Asklepios kai prostassei charisteria tes hugeias. ho de poietes to drama to homonumon hoi nemei. theoi de hugeias men ouk an pote misthon aitesaien oud' an laboien. e pos an; ei ge ta megista hemin phreni philanthropoi kai agathei parechousi proika, helion te horan kai tou theou tou tosoutou tes panarkous amisthi metalambanein aktinos, kai chresin hudatos kai puros suntechnou murias epigonas, kai poikilas hama kai sunergous epikourias, kai aeros span kai echein trophen zoes to ex autou pneuma. ethelousi de ara en toisde tois mikrois mete acharistous einai mete amnemonas hemas, kai en toutois ameinonas apophainontes. houtos de ho Aristarchos sunchronos en Euripidei: hos protos eis to nun auton mekos ta dramata katestese. kai edidaxe men tragoidias o#, enikese de b#, bious huper ete r#.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search