Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3892:

alpha,3892
Aristarchos: Alexandreus thesei, tei de phusei Samothraix, patros Aristarchou. gegone de kata ten rn#2# Olumpiada, epi Ptolemaiou tou Philometoros, hou kai ton huion epaideuse. legetai de grapsai huper o# biblia hupomnematon monon. mathetes de gegonen Aristophanous tou grammatikou kai Krateti toi grammatikoi Pergamenoi pleista diemillesato en Pergamoi. mathetai de autou grammatikoi peri tous m# egenonto. teleutai de en Kuproi heauton hupexagagon endeiai trophes, nosoi tei hudropi lephtheis. ete de autou tes zoes ob#. kai paidas men katelipen Aristarchon kai Aristagoran. ampho de egenonto euetheis, hoste kai eprathe ho Aristarchos: Athenaioi de elthonta par' autois exonesanto.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search