Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 389:

alpha,389
Agurtes: ho alazon kai apateon. to de ageirein kai to periageirein, to periienai kai perinostein epi nikei e tini heteroi toioutoi semnunein. ho de agurtes kai kubeutikou bolou onoma estin. emempheto autou to peri tas manteias eptoemenon kai boulomenon aei tois agurtais epitrepein ta oikeia pragmata. kai Agurtika, chudaia pseusmata. kai Agurtode, surphetode.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search