Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3838:

alpha,3838
Areios pagos: dikasterion Athenesin. en autais boulai b#, he men ton ph# kath' hekaston eniauton kleroumene bouleuein, he de eis mian ton Areopageton. edikaze de kai ta phonika kai ta alla politika dioikei semnos. eklethe de Areios pagos, etoi hoti en toi pagoi esti kai en hupsei to dikasterion: Areios de, epei ta phonika dikazei: ho de Ares epi ton phonon: e hoti epexe to doru ekei en tei pros Poseidona huper Halirrothiou dikei, hote apekteinen auton biasamenon Alkippen ten autou kai Agraulou tes Kekropos thugatros, hos phesin Hellanikos en a#. kai Areion teichos kai Areiopagites.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search