Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3835:

alpha,3835
Areianos: kai Areianizo kai Areianistai kai ta toutois homoia, apo Areiou tou hairesiarchou: hos epi tou megalou Konstantinou en tois hieromenois presbuterois tetagmenos, epeide ta panta sunchein ebouleto, katadikastheis hupo tes en Nikaiai ton tie# hagion pateron sunodou, diephthare aethei kai kainoi tou thanatou tropoi. en gar toi tes poleos phoroi, epeichtheises hoi tes gastros, apoklinas eis apopaton hama sun tois diaphoremasi panton ekenothe ton entos anankaion. kai ex autou kai Areiophrones.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search