Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3834:

alpha,3834
Areianos: isteon, hoti egenonto kai en Areianois diaireseis di' aitian toiauten. kath' hekasten par' autois eristikai zeteseis eis atopa tina tous logous auton proegagon. epei gar en tei ekklesiai pisteuetai ho theos pater einai tou huiou tou logou, zetema enepesen eis autous, ei dunatai kai pro tou hupostenai ton huion ho theos kaleisthai pater. epei gar ton tou theou logon ouk ek patros gennasthai, all' ex ouk onton hupostenai edoxazon, peri to proton kai anotato kephalaion sphalentes eikotos peri psilou onomatos eis atopon philoneikian exepeson. Dorotheos men ek tes Antiocheias hup' auton metastaleis elege me dunasthai patera einai e kaleisthai me huphestotos huiou. Marinos de, hon ek Thraikes pro Dorotheou keklekeisan, kairou draxamenos aphormes elupeito gar hoti autou Dorotheos proekekrito tou enantiou logou proistato. kai ginetai eis autous diairesis dia to prolechthen lexeidion, kai kat' idian hekateros tas sunagogas epoiounto, legontes ton patera einai patera kai me huphestotos huiou. ekalounto de houtoi Psathurianoi, hoti Theoktistos tis, psathuropoles, Suros, diapuros toi logoi toide sunistato. epekolouthese de autois kai Selenas ho ton Gotthon episkopos. kai houtoi mikron husteron dieirethesan, Marinou pros Agapion dienechthentos, hon autos eis episkopon Ephesou probebleto. houtoi de ou peri threskeias alla peri proedrias mikropsuchesantes epolemoun allelois. echorizonto de allelon epi ete le# heos tou neou Theodosiou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search